21 Tháng Hai 2023

Bật và tắt phần mềm Wowza Streaming Engine

Bật và tắt phần mềm máy chủ Wowza Streaming Engine


Wowza Streaming Engine và Wowza Streaming Engine Manager có thể chạy như một dịch vụ của hệ thống hoặc chạy độc lập.

Dịch vụ hệ thống có thể chạy tự động khi khởi động máy tính và thường trú cho đến khi máy tính tắt. Mặc địch, Wowza Streaming Engine và Streaming Engine Manager được cài đặt như là dịch vụ hệ thống .

Chế độ độc lập sẽ hoạt động độc lập với hệ thống; bạn có thể bật/tắt bằng dòng lệnh. Giống như các phần mềm chạy độc lập khác, nếu bạn quên thoát chường trình, bạn sẽ được cảnh báo tắt nó khi tắt máy tính. Chế độ độc lập thường dùng cho hệ thống Transcoder với phần cứng tăng tốc trongWindows. Chế độ này cũng thường dùng để kiểm thử do bạn có thể nhìn thấy ngay các thông báo ở cửa sổ màn hình.

Nói chung, bạn có thế bật/tắt phần mềm bằng tay bất cứ lúc nào, trong bất cứ chế độ nào.

Bật/tắt Wowza Streaming Engine ở chế độ dịch vụ hệ thống (Windows)

Bật dịch vụ

 1. Nhấn phím WIN + R, gõ vào services.msc trong hộp thoại Run và nhấn OK.  
 2. Trong cửa sổ Services, nháy phải vào Wowza Streaming Engine 4.8.21+6 và nhấn Start.

Dừng dịch vụ

 1. Nhấn phím WIN + R, gõ vào services.msc trong hộp thoại Run và nhấn OK.  
 2. Trong cửa số Services nhấn phải vào Wowza Streaming Engine 4.8.21+6 và nhấn Stop.

Bật/tắt Wowza Streaming Engine ở chế độ độc lập (Windows)

Bật phần mềm

Để bật phần mềm, chắc chắn rằng dịch vụ Wowza Streaming Engine đã dừng, và làm theo các bước sau:

 1. Nhấn phím WIN + R, gõ cmd trong hộp thoại Run, sau đó nhấn Control + Shift + Enter để mở cửa sổ lệnh ở chế độ Administrator
 2. Trong cửa sổ lệnh, thực hiện các lệnh sau:
  cd %WMSAPP_HOME%\bin
  startup.bat
Dừng phần mềm
 1. Nhấn phím WIN + R, gõ cmd reong hộp thoại Run và nhấn Enter.  
 2. Trong cửa sổ lệnh, thực hiện các lệnh sau:
  cd %WMSAPP_HOME%\bin
  shutdown.bat

Bật/tắt Wowza Streaming Engine như là dịch vụ hệ thống (macOS)

Bật dịch vụ

Để bật dịch vụ, nhấn đúp chuột vào ứng dụng Start Services trong /Applications/WowzaStreamingEngine-4.8.21+6

hoặc mở cửa sổ dòng lệnh và gõ vào lệnh sau:

sudo launchctl load -w /Library/LaunchDaemons/com.wowza.WowzaStreamingEngine.plist

Dừng dịch vụ

Để dừng dịch vụ, nhấn đúp chuột vào ứng dụng Stop Services trong /Applications/WowzaStreamingEngine-4.8.21+6

hoặc mở cửa sổ dòng lệnh và gõ vào lênh sau:

sudo launchctl unload -w /Library/LaunchDaemons/com.wowza.WowzaStreamingEngine.plist

Chú ý: Ứng dụng Start Services và Stop Services cũng bật/tắt dịch vụ hệ thống Wowza Streaming Engine Manager.

Bật/tắt Wowza Streaming Engine ở chế độ độc lập (macOS)

Bật phần mềm

Để bật phần mềm, nhấn đúp chuột vào ứng dụng Start Standalone Mode trong /Applications/WowzaStreamingEngine-4.8.21+6

hoặc mở cửa sổ dòng lệnh và gõ vào lệnh sau:

cd /Library/WowzaStreamingEngine-4.8.21+6

/bin
./startup.sh

Dừng phần mềm

Để dừng phần mềm, nhấn đúp chuột vào ứng dụng Stop Standalone Mode trong /Applications/WowzaStreamingEngine-4.8.21+6

hoặc mở cửa sổ dòng lệnh và gõ vào lệnh sau:

cd /Library/WowzaStreamingEngine-4.8.21+6

/bin
./shutdown.sh

Chú ý: Ứng dụng Start Standalone Mode và Stop Standalone Mode cũng bật/tắt Wowza Streaming Engine Manager trong chế độ độc lập.

Bật/tắt Wowza Streaming Engine như là dịch vụ hệ thống (Linux)

Chú ý: Các thao tác này được thực hiện với người dùng root với quyền sudo.

Bật dịch vụ

Để bật dịch vụ, mở cửa sổ dòng lệnh và gõ vào lệnh sau, tùy thuộc vào từng phiên bản Linux:

sudo systemctl start WowzaStreamingEngine
-hoặc-
 
/etc/init.d/WowzaStreamingEngine start

Dừng dịch vụ

Để dừng dịch vụ, gõ vào:

sudo systemctl stop WowzaStreamingEngine
-hoặc-
 
/etc/init.d/WowzaStreamingEngine stop

Chú ý: Hệ thống tập lệnh Linux không sử dụng định nghĩa $PATH để xác định vị trí các lệnh Linux. Nó sử dụng đường dẫn khởi tạo. Điều này có thể dẫn đến bộ cài đặt mặc định không tìm thấy thư mục cài đặt Java. Xem thếm Manually install and troubleshoot Java on Wowza Streaming Engine.

Bật/tắt Wowza Streaming Engine ở chế độ độc lập (Linux)

Chú ý: Các thao tác này được thực hiện bởi người dùng root với quyền sudo.

Bật phần mềm

Để bật phần mềm, mở cửa sổ dòng lệnh và gõ vào các lệnh sau:

cd /usr/local/WowzaStreamingEngine/bin
sudo ./startup.sh

Tắt phần mềm

Để tắt phần mềm, gõ vào:

cd /usr/local/WowzaStreamingEngine/bin
sudo ./shutdown.sh

Kiểm tra Wowza Streaming Engine đang chạy không


Để kiểm tra phần mềm Wowza Streaming Engine đang chạy, mở trình duyệt và gõ vào đường dẫn sau:

http://[wowza-ip-address]:1935

Với [wowza-ip-address] là địa chỉ IP hoặc tên miền của máy chủ cài Wowza. Giá trị hiển thị trên trình duyệt là phiên bản của Wowza Streaming Engine. Nếu không, cần chắc chắn rằng máy chủ đang bật và cổng TCP 1935 đang mở trên bộ định tuyến/tường lửa (bảng iptables trên Linux).

Bật/tắt Wowza Streaming Engine Manager


Chú ý: Phần mềm Wowza Streaming Engine cần được bật để sử dụng Wowza Streaming Engine Manager.

Bật/tắt Wowza Streaming Engine Manager ở chế độ dịch vụ hệ thô (Windows)

Bật dịch vụ

 1. Nhấn phím WIN + R, gõ vào services.msc trong hộp thoại Run, và nhấn OK.  
 2. Trong cửa sổ Services, nhấn phải chuột vào Wowza Streaming Engine Manager 4.8.21+6 và nhấn Start.

Dừng dịch vụ

 1. Nhấn phím WIN + R, gõ vào services.msc trong hộp thoại Run và nhấn OK.  
 2. Trong cửa số Services, nhấn phải chuột vào Wowza Streaming Engine Manager 4.8.21+6 và nhấn Stop.

Bật/tắt Wowza Streaming Engine Manager ở chế độ độc lập (Windows)

Bật Wowza Streaming Engine Manager

Để bật Wowza Streaming Engine Manager ở chế độ độc lập, chắc chắn rằng dịch vụ Wowza Streaming Engine Manager đã tắt:

 1. Nhấn phím WIN + R, gõ vào cmd trong hộp thoại Run và nhấn Enter.  
 2. Trong cửa sổ dòng lệnh, gõ vào lệnh sau:
   
  cd %WMSAPP_HOME%\manager\bin
  startmgr.bat

Dừng Wowza Streaming Engine Manager

 1. Nhấn phím WIN + R, gõ vào cmd trong hộp thoại Run và nhấn Enter.  
 2. Trong cửa sổ dòng lệnh, gõ vào lệnh sau:
   
  cd %WMSAPP_HOME%\manager\bin
  shutdownmgr.bat

Bật/tắt Wowza Streaming Engine Manager ở chế độ dịch vụ hệ thống (macOS)

Bật dịch vụ

Để bật dịch vụ, nhấn đúp chuột vào ứng dụng Start Services trong /Applications/WowzaStreamingEngine-4.8.21+6

hoặc mở cửa sổ dòng lệnh và gõ vào lệnh sau:

sudo launchctl load -w /Library/LaunchDaemons/com.wowza.WowzaStreamingEngineManager.plist

Dừng dịch vụ

Để dừng dịch vụ, nhấn đúp chuột vào ứng dụng Stop Services trong /Applications/WowzaStreamingEngine-4.8.21+6

hoặc mở cửa sổ dòng lệnh và gõ vào lệnh sau:

sudo launchctl unload -w /Library/LaunchDaemons/com.wowza.WowzaStreamingEngineManager.plist

Chú ý: Ứng dụng Start Services và Stop Services cũng bật/tắt dịch vụ Wowza Streaming Engine.

Bật/tắt Wowza Streaming Engine Manager ở chế độ độc lập (macOS)

Bật Wowza Streaming Engine Manager

Để bật Wowza Streaming Engine Manager ở chế độ độc lập, nhấn đúp chuột vào ứng dụng Start Standalone Mode trong /Applications/WowzaStreamingEngine-4.8.21+6

hoặc mở cửa sổ dòng lệnh và gõ vào lệnh:

cd /Library/WowzaStreamingEngine/manager/bin
./startmgr.sh

DừngWowza Streaming Engine Manager

Để dừng Wowza Streaming Engine Manager, nhấn đúp chuột vào ứng dụng Stop Standalone Mode trong /Applications/WowzaStreamingEngine-4.8.21+6

hoặc mở cửa sổ dòng lệnh và gõ vào lệnh sau:

cd /Library/WowzaStreamingEngine/manager/bin
./shutdownmgr.sh

Chú ý: Ứng dụng Start Standalone Mode and Stop Standalone Mode cũng bât/tắt Wowza Streaming Engine ở chế độ độc lập.

Bật/tắt Wowza Streaming Engine Manager ở chế độ dịch vụ hệ thống (Linux)

Chú ý: Các thao tác ở phần này được thực hiện bởi người dùng root với quyền sudo.

Bật dịch vụ

Để bật dịch vụ, gõ vào lệnh sau, tùy thuộc phiên bản Linux:

sudo systemctl start WowzaStreamingEngineManager
-hoặc-
 
/etc/init.d/WowzaStreamingEngineManager start

Dừng dịch vụ

Để dừng dịch vụ, gõ vào

sudo systemctl stop WowzaStreamingEngineManager
-hoặc-
 
/etc/init.d/WowzaStreamingEngineManager stop

Chú ý: Nếu các lệnh trên không được thực hiện đối với phiên bản Linux đang dùng, hãy xem lại hướng dẫn sử dụng bản Linux đó.

Bật/tắt Wowza Streaming Engine Manager ở chế độ độc lập (Linux)

Bật Wowza Streaming Engine Manager

Để bật Wowza Streaming Engine Manager trong chế độ độc lập, mở cửa sổ dòng lệnh và gõ vào lệnh:

cd /usr/local/WowzaStreamingEngine/manager/bin
./startmgr.sh

Tắt Wowza Streaming Engine Manager

Để tắt Wowza Streaming Engine Manager, gõ vào:

cd /usr/local/WowzaStreamingEngine/manager/bin
./shutdownmgr.sh
Để lại bình luận của bạn