02 Tháng Mười 2023

Cập nhật bản cài đặt Wowza Streaming Engine

Về các bản cập nhật Wowza Streaming Engine

Các bản cập nhật của Wowza Streaming Engine được đóng gói trong một file nén có tên là WowzaStreamingEngine-Update-[version ].zip với [version] là phiên bản của bản cập nhật.

Bạn cần phải có một Hợp đồng Bảo trì và hỗ trợ để có thể nhận được bản cập nhật. Hợp đồng này cho phép bạn có thể cập nhật đầy đủ và miễn phí phiên bản Wowza Streaming Engine cũng như nhận được email hỗ trợ kỹ thuật. Nếu bạn có bản quyền phần mềm, bạn có thể tạo tài khoản từ trang wowza.com và đăng nhập vào phần Account Management để tìm kiếm bản cập nhật ở mục Downloads .

Trước khi bạn bắt đầu

Tùy thuộc vào phiên bản hiện tại và phiên bản bạn muốn cập nhật của phần mềm, bạn có thể phải cài phiển bản Java được hỗ trợ trước khi thực hiện việc cập nhật..

Cập nhật lên phiên bản Wowza Streaming Engine version 4.8.18 hoặc các phiên bản sau này

Bạn cần hoàn thiện các công việc sau đây nếu muốn cập nhật lên Wowza Streaming Engine 4.8.18 từ bản cài đặt Wowza Streaming Engine 4.8.17 hoặc các bản trước đó:

 • Cài đặt phiên bản Java được hỗ trợ, như Java 11-12 hoặc OpenJDK Java SE JRE 11.0.2 được cài đặt cùng với Wowza Streaming Engine 4.8.18 (có trong mục Downloads  của My Account). Sau đó cài đặt Wowza Streaming Engine sử dụng phiên bản Java đó theo hướng dẫn tại phần Manually install and troubleshoot Java on Wowza Streaming Engine.
Chú ý: Mọi module do người dùng tùy chọn được thiết kế trên các phiên bản Java trước đây có thể phải được sửa lại để chạy được trên Java 11.

Cập nhật từ Wowza Streaming Engine version 4.7.8 – 4.8.17

Bạn cần hoàn thành các công viêc sau trước khi cập nhật lên Wowza Streaming Engine 4.7.8 – 4.8.17 từ bản Wowza Streaming Engine 4.7.7 hoặc các bản trước đó:

 • Cài đặt phiên bản Java được hỗ trợ, như Java 9-12 hoặc OpenJDK Java SE JRE 9.0.4 được cài đặt cùng với Wowza Streaming Engine 4.7.8 – 4.8.17 (có trong mục Downloads  của My Account). Sau đó cài đặt Wowza Streaming Engine sử dụng phiên bản Java đó theo hướng dẫn tại phần Manually install and troubleshoot Java on Wowza Streaming Engine.

Với Wowza Streaming Engine 4.8.5, chúng tôi đã đóng gói lại OpenJDK Java SE JRE 9.0.4 được cài đặt cùng với Wowza Streaming Engine. Tùy chọn đóng gói OpenJDK Java SE JRE 9.0.4 không được cài đặt trong các phiên bản trước đó của Wowza Streaming Engine nhưng đã bao gồm trong Wowza Streaming Engine 4.8.5 – 4.8.17. 

Chú ý: Nếu bạn cập nhật lên Wowza Streaming Engine phiên bản 4.7.8 từ 4.8.5, tệp winstone.properties,và các cấu hình trong Wowza Streaming Engine Manager, sẽ bị ghi đè bằng tệp Apache Tomcat 9.0 (tomcat.properties ). Để tiếp tục sử dụng các cấu hình tùy chỉnh, bạn phải thêm bằng tay vào tệp tomcat.properties. Thông tin thêm có thể xem tại Stopped using the Winstone servlet container in Wowza Streaming Engine Manager.

Thiết lập một cập nhật

Chú ý:

 • Chỉ các quản trị viên mới có quyền thiết lập cập nhật.
 • Bạn cần phải dừng Wowza Streaming Engine và Wowza Streaming Engine Manager trước khi thiết lập cập nhật. Xem Bật và tắt phần mềm Wowza Streaming Engine để biết thêm chi tiết.
 • Thiết lập cập nhật cho Wowza Streaming Engine ghi đè tệp [install-dir]/manager/bin/startmgr.sh (macOS and Linux) hoặc [install-dir]/manager/bin/startmgr.bat (Windows).

Thiết lập cập nhật trên Windows (các bước hướng dẫn)

 1. Giải nén nội dung tệp .zip vào thư mục WowzaStreamingEngine-Update-[version] folder trong thư mục [install-dir]/updates (với [install-dir] là thư mục cài đặt Wowza Streaming Engine).
 2. Mở cửa sổ dòng lệnh:
  1. Nhấn vào biểu tượng Start , sau đó trong ô Search programs and files gõ vào Command Prompt.
  2. Trong cửa sổ kết quả tìm kiếm, nháy phải chuột vào chương trinh Command Line, rồi nhấn Run as administrator.
 3. Thực thi lệnh sau để chuyển đến thư mục chứa tệp update.bat:
  cd [install-dir]/updates/WowzaStreamingEngine-Update-[version]/windows
   

  Chú ý:  Thay thế cho việc gõ vào đường dẫn, bạn có thể sao chép nó từ cửa số Finder rồi nhấn phải chuột vào cửa sổ Command Prompt và dán vào đó.

 4. Thực hiện lệnh sau:
  update.bat
 5. Theo các hướng dẫn trên cửa số  Command Prompt, bạn có thể nhìn thấy các thông báo kiểu như sau:
  update.batVerifying running as administrative userLocating Wowza Streaming Engine installation directoryRunning Wowza Streaming Engine update installerPath:This will update your installation at : [install-dir]Currently installed version      : Wowza Streaming Engine <version> - Build <#>This will update your installation to : Wowza Streaming Engine <version> - Build <#>Are you sure you want to continue? (y/n)yWowza Streaming Engine <version> Release Notes    Version: Wowza Streaming Engine <new version>This document describes the detailed changes in Wowza Streaming Engine <new version>. For more information about the features and known issues in this version of the server, see the README.txt file in the files directory of this update.========================================Changes in <new version> Build <#>...Press enter/return to continueDetected operating system: windowsChecking file versions.Backing up current files.Successfully created backup: [path-to-backup-file]Updating installation.The update process completed successfully.
 6. Khởi động lại dịch vụ. Xem Bật và tắt phần mềm Wowza Streaming Engine để biết thêm thông tin.

Quan trọng:   Không được xóa tệp WowzaStreamingEngine-Update-[version].zip. Bạn sẽ cần nó nếu bạn muốn gỡ bản cập nhật này. Xem phần Gỡ bỏ cập nhật để biết thêm thông tin.

Thiết lập cập nhật trên Linux and macOS (các bước hướng dẫn)

 1. Giải nén nội dung tệp cập nhật .zip. Trong hầu hết các trường hợp, việc giải nén tệp .zip sẽ tự động tạo thư mục WowzaStreamingEngine-Update-[version] và giải nén nội dung tệp .zip vào thư mục đó, với [version] là số phiên bản của Wowza Streaming Engine. Nếu không, tạo một thư mục với tên tùy chọn và sao chép nội dung trong tệp .zip vào đó.
 2. Sao chép thư mục WowzaStreamingEngine-Update-[version] vào thư mục [install-dir]/updates (với [install-dir] là thư mục cài đặt Wowza Streaming Engine).
 3. Mở cửa sổ Terminal window và thực hiện lệnh sau để chuyển đến thư mục có chứa tệp update.sh:

  Linux:
  cd [install-dir]/updates/WowzaStreamingEngine-Update-[version]/linux

  macOS:
  cd [install-dir]/updates/WowzaStreamingEngine-Update-[version]/osx
   

  Chú ý:  Thay thế cho việc gõ vào đường dẫn,bạn có thể kéo nó từ cửa sổ Finder vào cửa số Terminal.

 4. Thay đổi sang quyền root hoặc sử dụng lệnh sudo nếu bạo có quyền sudo để thực hiện các lệnh sau:
   
  1. Nếu bạn phải khôi phục quyền thực thi trên tập lệnh  cập nhật ban đầu, thực hiện lệnh sau:
   sudo chmod +x *.sh
  2. Thực hiện lện sau để cập nhật:
   sudo ./update.sh
 5. Làm theo các hướng dẫn trên cửa sổ lệnh. Bạn có thể thấy các thông báo kiểu như:
  ./update.shVerifying running as administrative userLocating Wowza Streaming Engine installation directoryRunning Wowza Streaming Engine update installerPath: This will update your installation at : [install-dir]Currently installed version      : Wowza Streaming Engine <version> - Build <#>This will update your installation to : Wowza Streaming Engine <version> - Build <#>Are you sure you want to continue? (y/n)yWowza Streaming Engine <version> Release Notes    Version: Wowza Streaming Engine <new version>This document describes the detailed changes in Wowza Streaming Engine <new version>. For more information about the features and known issues in this version of the Server, see the README.txt file in the files directory of this update.========================================Changes in <new version> Build <#>...Press enter/return to continueDetected operating system: [linux]|[osx]Checking file versions.Backing up current files.Successfully created backup: [path-to-backup-file]Updating installation.The update process completed successfully.
 6. Khởi động lại dịch vụ. Xem Bật và tắt phần mềm Wowza Streaming Engine để biết thêm thông tin.

Quan trọng:   Đừng xóa tệp WowzaStreamingEngine-Update-[version].zip. Bạn sẽ cần nó nếu bạn muốn gỡ bản cập nhật này. Xem phần Gỡ bỏ cập nhật để biết thêm thông tin..

Gỡ bỏ cập nhật

Chú ý:
 • Chỉ quản trị viên mới có quyền gỡ bỏ cập nhật.
 • Bạn phải dừng Wowza Streaming Engine trước khi gỡ bỏ cập nhật. Xem Bật và tắt phần mềm Wowza Streaming Engine để biết thêm thông tin.
 • Do Wowza Streaming Engine 4.7.8 – 4.8.17 được xây dựng trên Java 9 và Wowza Streaming Engine 4.8.18 và các bản sau này được xây dựng trên Java 11, nếu bạn muốn gỡ bản cập nhật Wowza Streaming Engine 4.8.18 và các bản về sau và khôi phục về Wowza Streaming Engine 4.7.8 – 4.8.17, bạn cần phải thay đổi bằng tay phiên bản Java trở về Java 9. Để biết thêm thông tin, xem Manually install and troubleshoot Java on Wowza Streaming Engine.

 

Gỡ bỏ cập nhật trên Windows (các bước hướng dẫn)

 1. Giải nén nội dung tệp .zip vào thư mục WowzaStreamingEngine-Update-[version] folder trong thư mục [install-dir]/updates (với [install-dir] là thư mục cài đặt Wowza Streaming Engine).
 2. Mở cửa sổ dòng lệnh:
  1. Nhấn vào biểu tượng Start , sau đó trong ô Search programs and files gõ vào Command Prompt.
  2. Trong cửa sổ kết quả tìm kiếm, nháy phải chuột vào chương trinh Command Line, rồi nhấn Run as administrator.
 3. Thực thi lệnh sau để chuyển đến thư mục chứa tệp update.bat:
  cd [install-dir]/updates/WowzaStreamingEngine-Update-[version]/windows
   

  Chú ý:  Thay thế cho việc gõ vào đường dẫn, bạn có thể sao chép nó từ cửa số Finder rồi nhấn phải chuột vào cửa sổ Command Prompt và dán vào đó.

 4. Thực hiện lệnh sau để gỡ cập nhật:
  update.bat -u
 5. Theo các hướng dẫn trên cửa số  Command Prompt, bạn có thể nhìn thấy các thông báo kiểu như sau:
  update.bat -uVerifying running as administrative userLocating Wowza Streaming Engine installation directoryRunning Wowza Streaming Engine update installerPath:This will uninstall Wowza Streaming Engine <update version> - Build <#> from your system.This will be removed from your installation at : [install-dir]Detected operating system: windowsFound backupfile. [backup-file-name]Restoring from detected backup: [path-to-backup-file]Restoring to version: Wowza Streaming Engine <old version> - Build <#>Are you sure you want to continue? (y/n)yRestoring from [path-to-backup-file]Restoration complete.
 6. Khởi động lại dịch vụ. Xem Bật và tắt phần mềm Wowza Streaming Engine để biết thêm thông tin.

Gỡ bỏ cập nhật trên Linux and macOS (các bước hướng dẫn)

 1. Giải nén nội dung tệp .zip và sau đó sao chép toàn bộ thư mục WowzaStreamingEngine-Update-[version] vừa giải nén đến thư mục [install-dir]/updates.
 2. Mở cửa sổ Terminal window và thực hiện lệnh sau để chuyển đến thư mục có chứa tệp update.sh:

  Linux:
  cd [install-dir]/updates/WowzaStreamingEngine-Update-[version]/linux

  macOS:
  cd [install-dir]/updates/WowzaStreamingEngine-Update-[version]/osx
   
  Chú ý:  Thay thế cho việc gõ vào đường dẫn,bạn có thể kéo nó từ cửa sổ Finder vào cửa số Terminal.
 3. Thay đổi sang quyền root hoặc sử dụng lệnh sudo nếu bạo có quyền sudo để thực hiện các lệnh sau:
   
  1. Nếu bạn phải khôi phục quyền thực thi trên tập lệnh  cập nhật ban đầu, thực hiện lệnh sau:
   sudo chmod +x *.sh
  2. Thực hiện lện sau:
   sudo ./update.sh -u
 4. Làm theo các hướng dẫn trên cửa sổ lệnh. Bạn có thể thấy các thông báo kiểu như:
  update.sh -uVerifying running as administrative userLocating Wowza Streaming Engine installation directoryRunning Wowza Streaming Engine update installerThis will uninstall Wowza Streaming Engine <version> - Build <#> from your system.This will be removed from your installation at: [install-dir]Detected operating system: [linux]|[osx]Found backup file: [backup-file-name]Restoring from backup:[install-dir]/updates/backup/[backup-file-name]Restoring to version: Wowza Streaming Engine <old version> - Build <#>Are you sure you want to continue? (y/n)yRestoring from backup: [install-dir]/updates/backup/[backup-file-name]Restoration complete.
 5. Khởi động lại dịch vụ. Xem Bật và tắt phần mềm Wowza Streaming Engine để biết thêm thông tin.
Để lại bình luận của bạn