02 Tháng Mười 2023

Đẩy luồng từ Wowza Streaming Engine lên Youtube

Tạo một luồng trực tiếp trong YouTube Studio

Để sử dụng Wowza Streaming Engine như là nguồn cấp luồng trực tiếp cho YouTube, đầu tiên bạn cần cài đặt luồng trực tiếp trong YouTube Studio. Chi tiết về YouTube Studio, xem thêm bài viết hỗ trợ từ Youtube Intro to YouTube Studio.

 1. Chuyển đến trang YouTube Studio Live Streaming và đăng nhập bằng tài khoản Google.
 2. Trong mục Stream, chọn New Stream.
 3. Trong hộp thoại New stream, nhập vào tên, mức độ riêng tư, mô tả, thể loại, và các thông tin chi tiết khác của luồng trực tiếp, sau đó nhấn Create Stream.
 4. Chú ý rằng Stream URL và Stream name/key mà YouTube tạo ra. Bạn sẽ sử dụng các giá trị này để cấu hình Stream Target cho ứng dụng của bạn trên Wowza Streaming Engine.

Tạo Stream Target để gửi luồng tới YouTube

Sau khi tạo ứng dụng kiểu Live trong Wowza Streaming Engine, ứng dụng cần được cấu hình để gửi luồng tới YouTube.
 

 1. Trong trang nội dung của ứng dụng được chọn để gửi luồng, nhấn Stream Targets, sau đó nhấn Add Stream Target.
 2. Trong trang Add Stream Target phía dưới phần Third-Party Target Destinations, nhấn YouTube Live. YouTube nhận luồng bằng giao thức RTMP.  
 3. Mở trang YouTube Live Configuration, cung cấp các thông tin như sau:
   
  • Stream Target Name - Tên cho cài đặt này trong Wowza Streaming Engine. Tên phải là duy nhất trong danh sách tên, không chứa các ký tự: <, >, :, ', ", /, \, |, ?, *, .., ~.
  • Source Stream Name - Tên luồng nguồn trong Wowza Streaming Engine khi cài đặt nguồn video định đẩy lên Youtube.
  • Destination Application Name - Tên của ứng dụng YouTube trong trường Stream URL. Thông tin này được xác định trong trang YouTube Live Control Room cho sự kiện của bạn, ở phần Stream Settings. Tên ứng dụng nằm phía sau tên máy chủ. Ở ví dụ dưới, tên ứng dụng là live2.

   rtmp://abc.rtmp.youtube.com/live2  
  • Destination Application Instance - Để trống.
  • Destination Host - Địa chỉ của máy chủ YouTube trong trường Stream URL ở phần Stream Settings của trang YouTube Live Control Room cho sư kiện của bạn.Trong ví dụ dưới đây, địa chỉ máy chủ Youtube là abc.rtmp.youtube.com.

   rtmp://abc.rtmp.youtube.com/live2  
  • Destination Port - Số hiệu cổng kết nối. RTMP sử dụng cổng kết nối mặc định là 1935.
  • Destination Stream Name - Tên của luồng trong trường Stream name/key trên trang YouTube Live Control Room cho sự kiện của bạn, nằm ở mục Stream Settings.
    
   Note: Destination Stream Name là một đoạn mã dài 20 ký tự gồm chữ và số, không phải là tiêu đề của luồng được tạo trong YouTube. Xem thêm Create a live stream in YouTube Studio để biết.
  • User Name and Password - Tên và mật khẩu YouTube để đăng nhập.
 4. Nhấn Add this target.
   
  Chú ý: YouTube sẽ tự động tạo các luồng có tốc độ bit thấp phục vụ cho người xem mà bạn không phải cấu hình gì cả.

Bật Stream Targets

Trước khi đẩy luồng, bạn cần bật cho phép tính năng Stream Targets cho ứng dụng Wowza Streaming Engine hoặc các Stream Targets riêng lẻ mà bạn tạo.

 1. Trong màn hình nội dung, nếu không thấy nút chọn cạnh Stream Targets, nhấn vào Stream Targets ivà nhấn Enable Stream Targets.

  Sau khi bật Stream Targets, nút chọn sẽ xuất hiện cạnh mục Stream Targets và trong trang Stream Targets, ô Status sẽ là Enabled.

 2. Nếu cột Status của các Stream Targets riêng lẻ là Disabled, nhấn vào biểu tượng Enable tương ứng tại cột Actions.

    

 3. Khi xuất hiện lời nhắc, nhấn vào mục Restart Now để các cài đặt có hiệu lực.

Sau khi bật Stream Target, trạng thái của trang Stream Targets tương ứng ở một trong các trường hợp sau:

 • Waiting – Luồng chưa được đẩy đến Facebook do đang chờ luồng nguồn kết nố vào Wowza Streaming Engine.
 • Active – Wowza Streaming Engine kết nối thành công tới Youtube và thực hiện việc đẩy luồng.
 • Error – Wowza Streaming Engine không thể kết nối đến YouTube. Cần kiểm tra lại các cấu hình để kết nối Stream Target với luồng nguồn là đúng và luồng nguồn đã có đầy đủ tín hiệu.

Trạng thái của mỗi Stream Target sẽ được cập nhật tự động nếu ứng dụng Wowza Streaming Engine có ít hơn 100 Stream Targets. Trái lại, bạn cần nhấn Refresh để cập nhật trạng thái.

Kiểm tra kết nối

Cấu hình bộ nén của bạn và sau đó kiểm tra kết nối.
 

Chú ý: Luồng nguồn cần phải có cả âm thanh. Nếu không có, bạn cần phần thêm đường âm thanh vào luồng, chi tiết xem tại hướng dẫn How to add an audio track to a video-only stream (ModuleAddAudioTrack).
 1. Bật máy quay hoặc bộ nén (H264) đẩy luồng vào ứng dụng trong Wowza Streaming Engine. Ứng dụng sẽ nhận luồng và đẩy lên Youtube.  
 2. Trong Wowza Streaming Engine Manager, kiểm tra luồng đã hoạt động bằng cách nhấn vào Incoming Streams trong trang nội dung, sau đó nhấn vào tên luồng.

  Trong trang chi tiết luồng, xem mục Status của luồng là Active và các chi tiết khác của luồng như kết nối, thời gian có luồng, và các thông số băng thông luồng.  
 3. Để kiểm tra xem YouTube đã nhận được luồng chưa, chuyển đến trang YouTube Live Control Room cho sự kiện của bạn. Nếu YouTube nhận được luồng thành công, cửa sổ xem trước của luồng sẽ tự động hiển thị trên trang.
 4. Dừng luồng từ nguồn để kết thúc kiểm tra kết nối.
Để lại bình luận của bạn